AGTERGROND VAN DIE KERK

Moontlik het u nog nooit met die Kerk kennis gemaak nie. Deur verdraaide of gebrekkige inligting mag dit wees dat u 'n verkeerde begrip omtrent die Kerk het.

Dit is vir ons 'n voorreg om u in te lig en beter kennis te laat maak met die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

DIE ONTSTAAN VAN DIE E.G.Kerk

Die Kerk is gestig op 21 April 1944 deur 49 kerkraadslede van die N.G. Kerk, Smithstraat, Durban, onder die naam "Die Nuwe Protestantse Kerk in Afrika".

Op 18 Augustus 1986 is die naam van die kerk deur die Sinode verander na die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid- Afrika. Die rede vir die naamsverandering was die voortdurende verwarring en assosiëring van die Kerk met die Pinksterkerke, terwyl die Kerk baie duidelik in die gereformeerde stroom is, maar met 'n sterk evangeliese karakter.

Kenmerkend van die Kerk is die eenvoudige en verstaanbare boodskap wat onder inspirasie van die Heilige Gees na die mens gebring word onder die leuse: "So sê die Here"

Grondslag van die kerk

Hierdie Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Ons glo en bely 'n enige, algemene kerk wat 'n heilige vergadering is van ware gelowiges in Christus, wat hulle saligheid in Jesus Christus verwag en gewas is deur Sy bloed, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.

WAT GLO ONS?

ons missie

pix

Om die Evangelie van Jesus Christus In waarheid te verkondig en passievol uit te reik na die gemeente en die gemeenskap

ons visie

pix

Om 'n Geesvervulde gemeente te wees wat vir mekaar in liefde omgee.